ANBI-status

IMBEO als ANBI video

In verband met de publicatie-eisen voor de ANBI-status, zoals bedoeld in artikel 1a, eerste lid, onderdeel j Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994, worden hierna de volgende gegevens gepubliceerd: Stichting IMBEO Prinses Irenestraat 17, 6576BC Ooij.

ALGEMENE GEGEVENS INSTELLING
Naam instelling: Stichting IMBEO
Adres: Prinses Irenestraat 17
Postcode en plaats: 6576BC Ooij
Website: http://www.stichtingimbeo.com
Email: imbeofoundation@hotmail.com
Telefoon: +31623144371
RSIN: 857627016
KvK inschrijvingsnummer: 68872321

DOEL INSTELLING
Stichting IMBEO heeft als doel om door middel van dans talentontwikkeling te stimuleren op plaatsen waar dit niet vanzelfsprekend is. Projectmatig wordt er op een professionele manier met groepen kinderen samengewerkt. Daarbij krijgen de kinderen de kans zich individueel sociaal, artistiek en fysiek te ontwikkelen. Het ervaren van plezier en ontspanning speelt naast het ontwikkelen van het persoonlijke talent een belangrijke rol.

BESTUURSAMENSTELLING
Voorzitter: Mevrouw A.M. Bergland – van den Bosch
Secretaris: Mevrouw L.R.D. Ammerlaan
Penningmeester: De heer T.E. Gerrits

Geen van de bestuursleden is zelfstandig bevoegd om besluiten te nemen namens Stichting IMBEO

BELONINGSBELEID INSTELLING
Er zijn geen medewerkers in loondienst bij Stichting IMBEO. Het beloningsbeleid ziet daarom alleen toe op de beloning van bestuursleden en vrijwilligers. Geen van de bestuursleden ontvangt een vergoeding danwel vacatiegeld voor de verrichte werkzaamheden ten behoeve van Stichting IMBEO.

BELEIDSPLAN STICHTING IMBEO
Inleiding
Stichting IMBEO biedt waardevolle projecten aan, afgerond in kosten en tijd, voor zowel de vrijwilligers als voor de deelnemers aan de projecten. De stichting biedt de vrijwilliger goede begeleiding gedurende het project en zorgt ervoor dat de vrijwilliger goed voorbereid aan het project begint. De stichting is flexibel en open minded en biedt variërende projecten aan. Bovendien werkt Stichting IMBEO wereldwijd. Als vrijwilliger bestaat er zo niet alleen een keuze uit verschillende projecten, maar ook uit verschillende culturen. Wat Stichting IMBEO speciaal maakt is dat de deelnemers zelf centraal staan in de projecten. Dit zorgt voor een bijzondere manier van talentontwikkeling. IMBEO positioneert zich als jong, dynamisch, creatief en sociaal.

Visie
Stichting IMBEO gelooft dat kunst de persoonlijke ontwikkeling van het individu bevordert. Daarnaast geloven we in persoonlijke begeleiding en aandacht. Het individu heeft de kans nodig zijn talenten te ontwikkelen en te laten zien. Talentontwikkeling binnen de kunstvakken stimuleert de persoonlijke ontwikkeling in verschillende vormen zoals zelfbesef en zelfvertrouwen. Intercultureel werken levert een bijdrage aan de ontwikkeling van zowel de deelnemers als de medewerkers binnen de stichting. Daarbij is beweging belangrijk en dans de voornaamste kunstvorm. Dans is een universele taal en een communicatiemiddel voor de hele wereld. Dans biedt plezier en ontspanning en het creatieve werken vormt een uitweg van het dagelijks leven. Vrijwilligerswerk is een inspirerende en betekenisvolle ervaring, waar de vrijwilliger zelf ontzettend veel van kan leren. Het is goed voor het zelfvertrouwen, de persoonlijke ontwikkeling en er wordt een bijzondere levenservaring opgedaan.

Missie
De missie van Stichting IMBEO is om verschillende doelgroepen in aanraking te brengen met dans. De deelnemers krijgen tijdens de projecten de kans om de eigen persoonlijke talenten te ontdekken en ontwikkelen zowel binnen dans als binnen andere kunstdisciplines zoals theater, muziek en de beeldende kunsten. De projecten bieden plezier en ontspanning aan de deelnemers, die op deze manier even ontsnappen aan de omgevingsscene. Door deel te nemen aan de projecten leren de deelnemers zichzelf te presenteren. De deelnemers worden zich bewust van hun sterktes en zwaktes en krijgen daardoor een sterker zelfbesef. Ze worden reflectiever ten aanzien van wat ze kunnen en ontwikkelen daardoor meer zelfvertrouwen en zelfrespect. De projecten die worden aangeboden verbinden mensen en hun culturen, hier leren zowel de deelnemers aan de projecten als de vrijwilligers van.

Ambitie
Binnen drie jaar heeft Stichting IMBEO vijf internationale projecten geïnitieerd. Er wordt naar gestreefd om op locatie de dansprojecten jaarlijks te herhalen. Er wordt een band opgebouwd met de lokale organisaties om de terugkerende activiteit onderdeel te maken van het aangeboden programma. Tevens worden er minimaal twaalf nationale projecten/workshops gerealiseerd.

Over drie jaar hebben wij een vaste relatie opgebouwd met een groep van vaste (internationale) sponsoren. Daarnaast zal getracht worden de mogelijkheden voor het verkrijgen van subsidie te benutten. Daarmee borgt Stichting IMBEO de continuïteit voor de realisatie van internationale projecten.

Doelstellingen
Het overkoepelende doel van de stichting is om talent te ontwikkelen op plaatsen waar stimulatie hiervan niet vanzelfsprekend is. De stichting wil intercultureel werken, dat kan dus wereldwijd. Dans is het middel waarmee de stichting zowel de artistieke als de maatschappelijke doelen wil realiseren. De kernwoorden van Stichting IMBEO (Intercultureel, Multidisciplinair, Beweging, Eigen, Ontwikkeling) vormen de basis van de doelstellingen.

Het maatschappelijke doel van Stichting IMBEO is om mensen in hun kracht te zetten en ze te verbinden door middel van dans, waarbij ze kans krijgen even weg te zijn uit hun omgevingsscene.
Educatief/emancipatoir doel: mensen in hun kracht zetten.
Het aanleren van vaardigheden waarmee de deelnemers zich bewust worden van hun sterktes en zwaktes en daardoor een sterker zelfbesef krijgen. Daardoor worden ze reflectiever ten aanzien van wat ze kunnen en ontwikkelen daardoor meer zelfvertrouwen en zelfrespect.
Persoonlijk doel: mensen uitdagen om zichzelf te overstijgen.
Door middel van een niet dwingende praktijk worden de deelnemers uitgedaagd om zichzelf te overstijgen of om de eigen grenzen te overschrijden.
Communicatief doel: het verbinden van mensen middels dans.
Door op een andere manier met elkaar samen te werken en te communiceren verbetert de cohesie binnen een groep. Het lichaam veronderstelt een andere manier van communiceren dan de geest.
Fysiek doel: mensen in beweging brengen.
Een scenario ontwikkelen met als doel mensen in beweging te brengen in de steeds meer digitaliserende samenleving.
Sociaal doel: Mensen laten ontsnappen uit omgevingsscene.
Fantasie is een goede manier om te ontsnappen uit de werkelijkheid. Stichting IMBEO zet die fantasie in om creatief bezig te zijn tijdens projecten en het dagelijkse leven voor een moment achter zich te laten.

Het artistieke doel van Stichting IMBEO is om de creativiteit en de artisticiteit van de individuen binnen de groep op te zoeken.
– De leiders van een project hebben als doel de individuen in hun kracht te zetten door groepen op een bepaalde manier zo te differentiëren dat ondanks het feit dat het een groep is, de individuen toch een specifieke uniciteit kunnen uiten.
De culturele identiteit van het individu inzetten in multidisciplinaire lessen en presentaties.

ACTIVITEITEN 2017
Op basis van het ondernemingsplan van de stichting is er in 2017 een financieel driejarenplan opgesteld ter realisatie van de gestelde ambities.
Via het bestaande netwerk van de initiatiefnemers en bestuur van de stichting zijn er in 2017 contacten gelegd met lokale organisaties op de Filipijnen en in Namibië, en met het AZC in Arnhem.
o Het initiatief op de Filipijnen is een vervolg op een eerder gerealiseerd project (2016). Het is het plan om dit project in 2018 te herhalen. Ontvangende organisatie is Stichting Young Focus.
o In Namibië wordt voor 2018 een pilot project voorbereid. Ontvangende organisatie is Stichting Orange Babies. Bij succes zal dit project een vervolg krijgen in Zuid-Afrika en Zambia waar Stichting Orange Babies ook actief is.
o In april 2018 wordt een project afgerond, georganiseerd voor het AZC Arnhem.

In 2017 zijn er gericht sponsorbrieven verstuurd ter financiële ondersteuning van de projecten op de Filipijnen en Namibië in 2018. Per sponsoraanvraag wordt beoordeeld hoe de ambities van het sponsorbedrijf passen bij de lokale activiteiten van de stichting en hoe er wederzijdse toegevoegde waarde kan worden opgebouwd.

BALANS EN STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Stichting IMBEO is in 2017 opgericht. Het jaarverslag wordt jaarlijks gedeeld:

Jaarverslag 2018 Stichting IMBEO

Jaarverslag 2019 Stichting IMBEO

Jaarverslag 2020 Stichting IMBEO

Jaarverslag 2021 Stichting IMBEO