Over/About

English below

 

18492285_1597552033649859_774934349_n
Initiatiefnemers/initiators IMBEO: Dieuwertje(l), Lynn (r). Foto: Danielle Corbijn
Stichting IMBEO is medio 2017 opgericht door initiatiefnemers Lynn Gerrits en Dieuwertje Hazeleger, beiden afgestudeerd aan de Bacheloropleiding Docent op ArtEZ. Zij hebben zelf mogen ervaren hoe het is om de kans te krijgen de eigen talenten te ontdekken, zich hierin te ontwikkelen en dit te kunnen presenteren aan de omgeving. Dit gunnen zij iedereen! Helaas krijgt lang niet ieder kind krijgt de kans hiervoor.
Sinds 2019 heeft Dieuwertje besloten het werk neer te leggen en is Lynn het gezicht van de stichting, zij is op dit moment ook nog in opleiding om zich verder te ontwikkelen binnen de stichting.
Al vanaf 2014 gaan Lynn en Dieuwertje jaarlijks op reis om projecten uit te voeren. Ondertussen hebben zij vanuit Stichting IMBEO in 2018 projecten georganiseerd in Namibië (pilotproject i.s.m. Stichting Orange Babies) en op de Filipijnen (i.s.m. Stichting Young Focus). Prachtige projecten waarin de stichting haar doelen zeker heeft weten te behalen. In 2019 staat een herhaling van het project in Namibië op de planning. IMBEO zet zich ook in om studenten of vrijwilligers kennis te laten maken met en op te leiden in dit werk. Zij spelen dan ook een grote rol in IMBEO’s projecten.

IMBEO

Het woord IMBEO kent verschillende betekenissen. In het Zoeloe, Afrikaans, heeft het de betekenis van een zaadje dat nog een plant moet worden. Dit staat bij de initiatiefnemers als symbool voor de talentontwikkeling. In het Iers betekent het levend, wat inhoudt dat ernaar gestreefd wordt dat het project niet alleen op dat moment op die plek plaatsvindt, maar dat het de deelnemers aan het project ook inspireert zodat de eigen talenten blijven leven, ook na de komst van de stichting.


De kernwoorden van IMBEO

Intercultureel
De projecten kunnen door een individuele kijk op deelnemers en ervaring met verschillende culturen overal plaatsvinden en zijn daarom geschikt voor veel verschillende (gemengde) culturen.
Multidisciplinair
In de projecten is er ruimte voor verschillende disciplines. De initiatiefnemers zijn gespecialiseerd in dans, maar andere disciplines kunnen ook gecoacht en begeleid worden. De talenten van de deelnemers aan de projecten zullen uiteenlopend zijn, het doel is zo veel mogelijk van de ontwikkeling van deze talenten mee te nemen in het project.
Beweging
Omdat de initiatiefnemers gespecialiseerd zijn in dans zal beweging een belangrijke rol spelen in de projecten. Dans verbindt de mens, en is daarmee een middel om te kunnen communiceren.
Eigen
De deelnemer aan het project staat als individu centraal. Er wordt gekeken naar de (potentiele) talenten van elk individu. Eigen inbreng wordt zeer gewaardeerd en meegenomen.
Ontwikkeling
De deelnemer aan het project zal in de projecten een sociale, fysieke en mentale ontwikkeling doormaken. De initiatiefnemers hopen de deelnemers en omstanders te inspireren om de eigen talenten in te zetten en te gebruiken. Stichting IMBEO helpt de deelnemers hun talenten verder te ontwikkelen, maar ook zichtbaar te maken in de vorm van een voorstelling. Bovendien vindt er onder de deelnemers aan het project onderlinge samenwerking plaats waarbij de deelnemers op sociaal gebied aangesproken worden.


Methode

Stichting IMBEO hanteert een methode die gericht is op leerlinggericht dansles geven en dans maken waarbij vanuit de (culturele) identiteit wordt gewerkt. Dit met het oog op talentontwikkeling op plaatsen waar dit niet vanzelfsprekend is. Deze methode hebben Dieuwertje en Lynn ontwikkeld als product van hun afstudeeronderzoek van de opleiding BA Docent Dans ArtEZ. Deze methode is een scenario methode en zal zich daarom ten alle tijden blijven ontwikkelen binnen de stichting.

___________________

IMBEO foundation was founded medio 2017 by the initiators Lynn Gerrits and Dieuwertje Hazeleger, both graduaded from the Bachelor Dance in Edudation at ArtEZ university in Arnhem (NL). They both had the chance to experience how it feels to develop their talents, to discover new ones and to show them to their environment. They think everybody deserves that chance! Unfortunally not every child is priviledged enough to experience this.
In 2019 Dieuwertje decided to focus on other things and quit on IMBEO. Lynn is still working hard for IMBEO and also still studying to develop herself within the foundation.
Since 2014 Lynn and Dieuwertje went abroad yearly to organise projects. In the mean time they organised with IMBEO foundation in 2018 projects in Namibia (pilot-project with Orange Babies Foundation) and in the Philippines (with Young Focus foundation). The projects were amazing and IMBEO was definetely able to achieve the goals. In 2019 IMBEO’s planning is to repeat the project of 2019. IMBEO also aims to give students and volunteers the chance to get to know and to be educated in this field of work. They are really appreciated in IMBEO’s projects.

IMBEO

The word IMBEO has different meanings. In Zulu, an African language, it has the meaning of a little seed that still needs to grow to a plant. This is a symbol to the owners that is equal to talent development. In Irish it means ‘alive’ that reminds the owners of the goal to inspire the participants for the rest of their lives.


Keywords of IMBEO

Intercultural
Through an individual view on the participants of projects and experience with different cultures the projects will therefore be suitable for different (mixed) cultures.
Multidisciplinary
In the projects there is room for different disciplines. The owners are specialized in dance, but other disciplines can also be coached and guided. The talents of the participants of the projects will be different, our goal is to bring as much attention as possible to the development of these talents.
Movement
Because the owners are specialized in dance, movement is important in the projects. Dance connects people, and is therewith a way to communicate.
Personal approach
The participant of a project will be central as an individual. Every (potential) talent of the individual will be considered. Own input will be highly appreciated and attention will be payed to it in the projects.
Development
Participants of projects will experience a social, physical and mental development. The owners are hoping to inspire the participants and their surroundings to use their personal talents. IMBEO foundation helps to develop their talents, but also helps them to show their talents in a performance. Besides that, the participants will work together. That will help them develop in a social way.


Method

IMBEO foundation uses a method that is focussed on a learner-oriented way of teaching dance and making dance, which is based on the (cultural) identity. This method is developed by Dieuwertje and Lynn, as a product of their graduation thesis from ArtEZ Bachelor of Dance in Education. This method is a scenario method and will therefore continue to envolve within the foundation at all times.